“Since 2001, Banka, Energji, Hidrokarbure, Infrastrukture, Teknologji.

Eduard Mbrapa

“Since 2001, Banka, Energji, Hidrokarbure, Infrastrukture, Teknologji.

DETYRIMI LIGJOR I QEVERISË PËR KONSULTIM PUBLIK

Sipas parashikimeve të ligjit me nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”, Qeveria ka
detyrim ligjor të konsultohet me grupet e interesit për miratimin e projektligjeve me interes
publik, me synimin e balancimt të interesit publik me atë privat.

Share This Post

More To Explore