Shërbimet Tona

Fushat Tona

Fusha Bankare & Financiare

Ligji bankar dhe financiar mbulon çdo aspekt të veprimtarisë së bankave dhe institucioneve financiare. Studio jone ligjore në këtë fushë ndihmon klientët t’ju përmbahen legjislacionit bankar qe qeveris transaksionet si në ekonominë vendore ashtu edhe në atë globale. Kjo përfshin hartimin dhe negocimin e kontratave që përcaktojnë kushtet e marrëveshjeve të ndryshme financiare. Studio jone gjithashtu ofron këshilla ligjore për organizatat e angazhuara në transaksione të mëdha, si bashkimin dhe blerjet e shoqerive tregetare, ndjekjen e procedurave te tenderave publik, madje edhe likuidimet. Për më tepër, ne kemi përvojë të gjate në sektorin e huasë dhe çështjeve gjyqësore në këtë drejtim.
Ligji bankar dhe financiar është një fushë komplekse e ligjit, me aktivitete të ndryshme financiare të rregulluara nga pjesë të veçanta të legjislacionit. Për shembull, bankat duhet të respektojnë ligjin nr. 9662 për “Bankat në Republikën e Shqipërisë”, si dhe aktet nënligjore që mbulojnë një sërë aktivitetesh lidhur me pagesat, politikat monetare, tregjet si dhe monitorimin. Kur institucionet financiare shkelin ligjin, ata janë të detyruar të përballen me hetime nga organet rregullatore. Ne i ndihmojmë Bankat në respektimin e një legjislacioni të tillë në aktivitetet e tyre të përditshme.

Së dyti, forca jonë është në sektorin e kredive që ndihmon bankat për të siguruar që të gjitha kërkesat për kredi dhe dokumentet e kërkuara për secilin janë në përputhje me kërkesat ligjore. Firma jonë ka përfaqësuar edhe bankat në ceshtje ligjore te nje profilit të lartë të debitorëve të këqij dhe të kredive me probleme. Ne jemi shumë krenarë për portofolin tonë në këtë sektor, duke ndihmuar klientët si Raiffeisen Bank, Alpha Bank dhe institucione të tjera financiare.

Ju lutemi na kontaktoni për një konsultim fillestar.

Tregtia, Praktika Tatimore dhe Doganore

Avokatët e studios ligjore shqiptare Halimi pjesë e Rokas International, kanë një praktikë të gjate në fushen e tregtisë ndërkombëtare që trajton gamën e plotë të çështjeve ligjore që rrjedhin nga tregtia e mallrave dhe shërbimeve në të gjithë kufijtë ndërkombëtarë. Praktika përfshin pajtueshmërinë doganore dhe të importit, kontrollet e eksportit, ceshtjet gjyqesore tregtare dhe transaksionet ndërkombëtare të biznesit. Ne gjithashtu këshillojmë klientët tanë për një numër çështjesh të tregtisë ndërkombëtare, duke përfshirë mënyrën e hyrjes në tregje të reja, rreziqet ligjore që lidhen me planet dhe strategjitë e ndryshme të biznesit dhe trajtimin e rregulloreve dhe gjyqeve ndërkombëtare të tregtisë.

Shërbimet tona ne fushen e doganave dhe të pajtueshmërisë me ligjet e importit dhe exportit ofrojnë një shërbim të plote dhe te gjithanshem për importuesit me përvojë dhe fillestare, nga kompanitë e mëdha ndërkombëtare në ndërmarrjet familjare.

Ne i këshillojmë klientët tanë për strategjine e zbatimit te ligjit dhe auditimit, ndihmojnë ata të menaxhojnë importimin e mallrave përmes përdorimit të informacioneve dhe strategjive hyrëse efektive në përputhje me legjislacionin shqipetare. Studio jone ligjore përfaqëson klientë në çështjet e përmbarimit dhe mosmarrëveshjet e tjera me qeverinë shqiptare apo entitete private.

Në fushën gjithnjë në ndryshim dhe gjithnjë e më kritike të Kontrollit të Eksporteve, ne punojmë me klientët tanë për të zhvilluar programe dhe strategji të zbatimit te ketij legjislacioni, si licencimi, raportimi i eksportit për shtetin. Klientët tanë shfrytëzojnë përvojën tonë nga menaxhimi i eksporteve për të shmangur sanksionet deri ne trajtimin e çështjeve komplekse dhe të ndjeshme ne fushen e eksportit.

Kur rrethanat kërkojnë zgjidhjen e mosmarrëveshjeve mbi çështjet e importit dhe eksportit – qofshin ato me partnerë tregtarë të palëve të treta ose kundër shtetit shqiptare – ekipi yne me përvojë sigurohet që ju të përfaqësoheni në mënyrë efektive. I njejti nivel mbështetjeje aplikohet dhe në transaksionet ndërkombëtare, nga bashkimi dhe blerjet e shoqerive tregetare në kujdesin e duhur përtej kufijve dhe çështjet kontraktuese, specialistët tanë të së drejtës ndërkombëtare punojnë me avokatët dhe stafin tonë të korporatave dhe transaksioneve për të aplikuar zgjidhjet që përmbushin të gjitha qëllimet tuaja ligjore dhe strategjike.
Klientët tanë përfshijnë korporatat shqiptare dhe ndërkombëtare, shoqatat tregtare, organizatat joqeveritare që punojnë në industri, tregje dhe vende që përfshihen në fushën e tregtisë ndërkombëtare. Këto biznese dhe individë na kërkojnë sepse ne ofrojmë shërbime të jashtëzakonshme juridike me një normë që i lejon klientët tanë të mbajnë më shumë para për të rritur biznesin dhe pasurinë e tyre, si dhe për shkak të rrjetit tonë të gjerë dhe bashkëpunimit me të Drejtën Ndërkombëtare Rokas e cila ka zyra në 12 Vende në Ballkan dhe në Evropën Lindore.

Importuesit dhe eksportuesit janë subjekt i ligjeve dhe rregulloreve gjithnjë në ndryshim, të tregtisë ndërkombëtare. Studio jonë ligjore është e angazhuar për të ofruar konsulencen juridike me te mire të orientuar drejt rezultateve dhe me kosto efektive.

Ju lutemi na kontaktoni për një konsultim fillestar.

Energjia dhe Hidrokarburet

Energjia është një nga sektorët më të rëndësishëm dhe qe peson ndryshimet me të shpejtë të industrisë. Nevoja për të reduktuar emetimet e gazrave ndotsjelles, rritja e kërkesës globale, siguria e furnizimit dhe mungesa e burimeve te energjisë nënkuptojnë se qeveritë dhe kompanitë energjetike në nivel global përballen me disa nga vendimet më komplekse dhe sfiduese që do të ndikojnë jo vetëm në prosperitetin ekonomik, por gjithashtu ne shëndetin afatgjatë të mjedisit.

Të gjithë këta faktorë e bëjnë këtë një industri mjaft interesenta për të punuar, dhe një industri që kërkon që avokatet e angazhuar të kenë njohuri specifike në kete sektor. Skuadra jonë e Energjisë dhe Hidrokarbureve është mjaft e pergatitur ne këte sektor, duke ju ofruar klientëve këshilla për çështjet që kanë të bëjnë me transmetimin dhe shpërndarjen, kapjen dhe ruajtjen e karbonit, naftën dhe gazin.

Halimi dhe Rokas japin këshilla për gjithe ciklin e jetës së këtyre aseteve, nga procesi i miratimit dhe planifikimit, deri tek ndërtimi, financimi, operimi, mirëmbajtja dhe përfundimisht rifinancimi ose shitja e tyre. Ne këshillojmë shitësit dhe blerësit (për transaksionet M&A), sponsorët e projektit, korporatat, investitorët financiarë, prodhuesit, qeveritë dhe financuesit e borxhit (përfshirë bankat, organizatorët e bonove, ECAs, DFIs).

Këto transaksione mbështeten nga specialistët tanë në fusha të tilla si ligji mjedisor, rregullator, konkurrences, tatimet, punësimi dhe planifikimi.

Tregu i energjisë është global, me shumë marrëveshje që kalojnë pertej kufijve lokal shqipetar. Halimi Albanian Law Firm dhe Rokas & Associates është një nga firmat e pakta të vendosura në Shqipëri që mund të shfrytëzojnë një rrjet të vërtetë ndërkufitar dhe të ofrojnë një shërbim absolutisht të paanshëm në Shqipëri, Ballkan, Evropë dhe më tej. Ekspozimi dhe përvoja jonë globale vlerësohet shumë nga klientët tanë.

Ju lutemi na kontaktoni për një konsultim fillestar.

Shoqerite Tregetare

Sektori qe mbulon organizimin e Shoqerive Tregetare prane Halimi Albanian Law Firm dhe Rokas këshillojnë organizata të mëdha dhe të vogla për, themelimin, menaxhimin, takimete bordeve te drejtorëve dhe komisionet e bordeve për një larmi të çështjeve të organizimit të korporatave, duke përfshirë përgjegjësinë e korporatave, aspektin financiar, dhe përgjegjësitë e bordit. Praktika jonë afatgjate ne kete fushe me avokatë me përvojë dhe ekspertizë në një gamë të gjerë të disiplinave ligjore, duke përfshirë rregullat e shoqerive tregetrare, proceset  gjyqësore lidhur me to, etj.

Ne në mënyrë rutinore këshillojmë kompanitë për çështjet e përditshme të qeverisjes së brendshme, marrëdhëniet e aksionarëve dhe pajtueshmërinë me gamën e plotë të ligjeve, rregullave dhe rregulloreve që mbulojnë çështjet e qeverisjes së shoqerive tregetare. Nga hartimi i dokumenteve më të fundit, njoftimi i klientëve për ndryshimet në ligj apo praktikat më të mira për këshillimin në lidhje me marrjet potenciale, kryerja e auditimeve dhe due diligencave, çështje të tjera të ndjeshme, avokatët tanë japin këshilla praktike ligjore për bordet, administratoret dhe aksionaret e shoqerive tregetare ne Shqiperi dhe jo vetem.

Studio jone ligjore ka përvojë të gjerë në fushën e punësimit. Ne i këshillojmë klientët tanë në të gjitha aspektet e marrëdhënieve punëdhënës-punemarres duke përfshirë çështjet e para punësimit, negocimin e marrëveshjeve të punësimit dhe kompensimit ekzekutiv, marrëveshjeve të mosbindjes / mosmarrëveshjes (dhe çështjeve të tjera kontraktuale), zbatimit të ligjeve për diskriminim, detyra e punonjësit të besnikërisë, reduktimet e stafit, ndërprerjet e punësimit dhe çështjet e kompensimit. Ne zhvillojmë manualet e punonjësve, manualet dhe politikat dhe procedurat e tjera të punësimit.

Ju lutemi na kontaktoni për një konsultim fillestar.

Prona & Pasuria e Paluajtshme

Çështjet ligjore lidhur me pasurine e paluajtshme ne Shqipëri janë pergjithesisht procese te gjata dhe komplekse dhe zakonisht janë arsyeja kryesore pse korporatat ndërkombëtare nuk investojnë në vendin tonë.

Ligji mbi pronën e paluajtshme ka të bëjë me ndihmën e klientëve për të menaxhuar të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre si pronarë tokash dhe këshillimin për transaksionet për të realizuar potencialin ekonomik të pronave të tyre. Avokatet tane këshillojne për transaksionet tregtare siç janë blerjet dhe shitjet, dhenien ne perdorim, zhvillimi, sipërmarrjet e përbashkëta, menaxhimi i pasurive dhe aranzhimet e financimit. Ne jemi gjithashtu në disponueshmërinë e klienteve tanë në procese gjyqesore kur lindin mosmarrëveshje në lidhje me pasurinë e paluajtshme dhe pronën.

Klientët tanë përfshijnë zhvilluesit e pronës, investitorët institucionalë, fondet e pasurive të paluajtshme, korporatat, shitësit, kompanitë e shërbimeve publike dhe institucionet financiare ku mund te permendim shoqerine Salillari, dhe shoqerite e ndertimit brenda Bolv Group etj.

Ju lutemi na kontaktoni për një konsultim fillestar.

Praktika Administrative

Rregullat e Shtetit kane një ndikim të madh në vendimmarrjen e kompanive dhe është një faktor vendimtar në planifikimin strategjik të shoqerive. Veprimet rregullatore dhe zbatuese nga institucionet e panumërta shqiptare dhe agjencitë e tyre mund të imponojnë kosto të konsiderueshme, përjashtojnë mundësi premtuese dhe në disa raste kërcënojnë vitalitetin e një kompanie apo edhe te një industri të tërë.

Duke njohur rëndësinë e kësaj fushe dhe aftësite e studios sonë, ne jemi rregullisht në komunikim me qeverinë dhe agjencitë e saj me qëllim që të kuptojmë dhe parashikojmë çdo ndryshim të politikave. Strategjia korrekte per te adresuar veprimtarine rregulluese qeveritare te cilat rendojne aktivitetin e nje shoqerie do të varjojne. Ndonjëherë nisja e nje procesi gjyqësore është i nevojshme. Herë të tjera, qasja më e mirë përfshin procedura të mëtejshme para agjencisë përkatëse. Në secilin rast, një kuptim i plotë i parimeve që qeverisin sjelljen e agjencive është thelbësore. Eksperienca jone ne njohjen e praktikes Administrativ te organeve qeveritare na jep nje avantazh të jashtëzakonshëm për të përfaqësuar klientët në këtë fushë. Avokatët e studios përfshijnë ekspertë të nivelit të lartë qeveritarë dhe shërbime paraprake në pozitat më të larta ligjvenese, politike dhe të zbatimit në agjencitë shteterore. Është thelbësore të përmendet se partneri ynë z. Halimi ka qenë për 12 vjet anëtar i Parlamentit shqiptar, si dhe zëvendësministri dhe ministri i Drejtësisë.

Ne jemi në mënyrë rutinore para agjencive të tilla në emër të klientëve tanë para organeve të tyre ankimore, si dhe para gjykates ne rasteve kur është e nevojshme.

Ju lutemi na kontaktoni për një konsultim fillestar.

E Drejta Ndërkombëtare

Praktika e studios ligjore, lidhur me te Drejten Ndërkombëtare Private këshillon klientët për zgjidhjen efektive të mosmarrëveshjeve ndërmjet Shteteve, ose midis investitorëve ndërkombëtarë dhe Shteteve pritëse. Përveç kësaj, ekipi këshillon mbi ndikimin e ligjit privat dhe publik ndërkombëtar mbi transaksionet tregtare ndërkombëtare.

Ekipi ynë, përfshin praktikues kryesorë në këtë fushë, të cilët kanë studjuar ne Londer, Paris dhe Hague dhe kane përvojë pune për qeveritë dhe organizata te ndryshme ndërkombëtare. Ata kontribuojnë me këshilla inteligjente për punën tonë në financimin e projekteve, energjisë, infrastrukturës, telekomunikimeve dhe mosmarrëveshjeve ndërkombëtare. Ekipi ynë ofron konsultime ligjore për klientët në të drejtat e njeriut, sanksionet ekonomike, marreveshjet dypaleshe kunder taximit te dyfishte, marreveshjet dypaleshe te investimeve dhe tregetise etj.

Ju lutemi na kontaktoni për një konsultim fillestar.

E Drejta Europiane

Praktika studios ligjore e lidhur me ligjin e  Bashkimit Evropiqn është lider në Shqipëri për të ndihmuar kompanitë, shoqatat e industritë të veprojne sipas rregullave te BE. Avokatët tanë aplikojnë strategji inovative për të ndihmuar klientët të arrijnë objektivat e tyre konkurruese të biznesit. Avokatët në praktikën tonë të së drejtës së BE-së ofrojnë një kombinim të rrallë të përvojës private dhe publike dhe kanë njohje të sofistikuar të institucioneve dhe politikave të BE-së. Ne përfaqësojmë klientët në një shumëllojshmëri të gjerë çështjesh. Avokatët tanë ne fushen e tregetise kanë përvojë të gjere në të ligjet e tregtisë ndërkombëtare dhe europiane, duke përfshirë negociatat për politikat tregtare, mjetet e tregtisë së BE-së, rregullat doganore, kontrollet e eksportit dhe regjimet e sanksioneve tregtare.

Kompanitë që tregtojnë produktet dhe shërbimet e tyre në Evropë përballen me një rrjetë të ndërlikuar ligjesh dhe rregulloresh evropiane. Ligjet rregullative të BE-së vazhdimisht ndryshojnë, zhvillohen dhe zgjerohen. Në të njëjtën kohë, ato zbatohen në baza ditore nga administratat evropiane dhe kombëtare dhe interpretohen nga gjykatat evropiane dhe kombëtare.

Në mënyrë që të mbeten konkurruese dhe në përputhje, është thelbësore që kompanitë të kenë një njohuri të thelluar dhe të përditësuar të çështjeve rregullatore të BE-së dhe një njohje  të plotë se si rregullat e BE ndikojnë në industrinë e tyre specifike. Duke qene se vendimet e politikës së BE-së ndikojnë në mënyrën se si kompanitë bëjnë biznes – jo vetëm në Evropë por gjithnjë e më shumë në mbarë botën – palët e interesuara duhet të  njohin dhe kuptojnë proceset legjislative dhe rregullatore të BE-së dhe të punojnë me zyrtarët e BE-së për të kërkuar rregullore ekonomike dhe efikase per kompanite e tyre. Praktika jonë rregullatore e BE-së ofron udhëzime për klientët tanë në një gamë të gjerë të çështjeve rregullatore të BE-së, duke filluar nga ushqimi dhe ilacet, bioteknologjia, kimikatet dhe mjedisi, deri te çështjet rregullatore që lidhen me shërbimet financiare.

Fusha e Ligjit për Median

Ligji për median siguron një kornizë për zgjidhjen e çështjeve ligjore që lidhen me filmat, televizionet, mediat digjitale, reklamat, botimin, marketingun dhe fusha të tjera të mediave, duke u shtrirë deri në të drejtën e fjalës së lirë të balancuar kundrejt të drejtës së integritetit individual dhe privatësisë. Kjo është një degë e gjerë e ligjit dhe avokatët tanë po punojnë me një sërë detyrash, nga ceshtjet e se drejtës së autorit dhe rastet e shpifjes deri në negocimin e marrëveshjeve të licensave.

Ju lutemi na kontaktoni për një konsultim fillestar.

Fusha e Sigurimit

Sigurimi është praktika e mbrojtjes nga rreziku financiar; praktika dhe derivatet e saj kërkojnë  angazhim intensiv ligjor. Demet fizike dhe neglizhenca klinike (duke përfshirë përgjegjësinë publike, përgjegjësitë e punëdhënësve, pretendimet per aksidente në punë etj.) janë gjithashtu fusha të praktikave të lidhura me sigurimet,ne të cilat firma jonë ka ekspertizë të gjerë duke përfshire ketu edhe sigurimin e anijeve,

Është e mundur te behet sigurimi i cdo gjeje kundër pothuajse çdo eventualiteti. E thene ndryshe, sigurimi perdoret për të mbuluar rreziqet duke përfshirë gabimin njerëzor, aksidentet dhe fatkeqësitë natyrore. Llojet më të zakonshme të sigurimit që trajtojnë avokatët tanë janë: sigurimi kundër shkatërrimit të pasurive të paluajtshme/ te luajtshme ; dhe sigurimi kundër aksidenteve në punë (përgjegjësia e punëdhënësit). Avokatët tanë punojnë në raste të shumta që lidhen me dëmtimin e pronës, mashtrimin, falimentimin, detyrimet e drejtorit (D & O), energjinë, mjedisin, ndërtimin, financën. përgjegjësinë e punëdhënësit etj. Ne gjithashtu negociojmë rregullisht policat e sigurimit / kontratave në emër të klientëve tanë ne menyre qe te  sigurojnë mbulim më të madh dhe te jene më të përshtatshme për aktivitetin e tyre ekonimik.

Ju lutemi na kontaktoni për një konsultim fillestar.

“Tirana Bailiff’s”

Tirana Bailiff’s përbëhet nga ekspertë të dalluar në fushën e zbatimit të ligjit: “përmbaruesi i Tiranës” është një kompani përmbarimore private shqiptare që merret me ekzekutimin e titullit të vendimeve gjyqësore.
Kompania udhëhiqet nga Natasha Laska, e cila ka më shumë se 17 vjet përvojë pune në ligj, 8 prej të cilave ka punuar si avokat, 5 vjet si inspektor i përmbarimit në Shqipëri në ministrinë e drejtësisë dhe 4 vite si private Përmbarimit.
Ajo ka qenë pjesë e grupit punues të Ministrisë së Drejtësisë për reformimin e thellë të Shërbimeve të Përmbarimit Shqiptar në Shqipëri dhe krijimin e Shërbimeve të Përmbarimit Privat në Shqipëri.
Ekipi i përmbarimit të Tiranës gjithashtu përbëhet nga tre ekspertë të jashtëzakonshëm në fushën e zbatimit të ligjit:

Rezarta B. Koçi

Rezarta Koçi ka lindur më 31.10.1981 në Tiranë. Ajo është diplomuar nga Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës në degën “Punë sociale”. Më pas ka përfunduar Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti Justiniani I me rezultate të shkëlqyera. Krahas studimeve, znj. Koçi ka marrë pjesë në trajnime dhe aktivitete të shumta me fokus legjislacionin civil, të pronësisë, trashëgimisë, kontratave etj.

Nga viti 2005 deri në vitin 2008 ka punuar si asistente e Zv.Ministrit të Drejtësisë Eduard Halimi. Më pas pranë Avokatutës së Përgjithshme të Shtetit në periudhën 2008 – 2009, si dhe inspektore e profesioneve të lira në Drejtorinë e Inspektimit pranë Ministrisë së Drejtësisë në periudhën 2011 – 2013.

Prej vitit 2013 ushtron profesionin e noteres në zyrën e saj duke ofruar shërbime ligjore për korporatat më të mëdha shqiptare. Profesionalizmi, korrektësia dhe përkushtimi janë vlerat mbi të cilat ngrihet puna disa vjecare tashmë në fushën e noterisë. Prej Janar 2020, znj. Koçi është pedagoge e jashtme pranë Fakultetit Juridik, Universiteti Europian i Tiranës.

Me një eksperiencë 15 vjeçare në fushën e drejtësisë, znj. Koçi është vlerësuar nga institucione vendase dhe të huaja si një ndër ekspertet më të mira në fushën e noterisë në Shqipëri.