“Since 2001, Banka, Energji, Hidrokarbure, Infrastrukture, Teknologji.

Eduard Mbrapa

“Since 2001, Banka, Energji, Hidrokarbure, Infrastrukture, Teknologji.

KRIJIMI I KADASTRËS SË BURIMEVE UJORE DHE KOSTOT QË I JANË NGARKUAR SUBJEKTIT PRIVAT

Në datën 30/12/2020 Qeveria ka miratuar VKM-në me nr. 1122/2020 “Për miratimin e kërkesave, kushteve, procedurave, fondeve të nevojshme buxhetore për krijimin, mbajtjen, menaxhimin, dhe përditësimin e kadastrës kombëtare të burimeve ujore”.

Share This Post

More To Explore

Blog

DETYRIMI LIGJOR I QEVERISË PËR KONSULTIM PUBLIK

Sipas parashikimeve të ligjit me nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”, Qeveria kadetyrim ligjor të konsultohet me grupet e interesit për miratimin e projektligjeve me