“Since 2001, Banka, Energji, Hidrokarbure, Infrastrukture, Teknologji.

Eduard Mbrapa

“Since 2001, Banka, Energji, Hidrokarbure, Infrastrukture, Teknologji.

Tarifat e përdorimit të zonave të mbrojtura pas vitit 2021

Përmes vendimit me nr. 1156 date 24/12/2020 “Për caktimin e të ardhurave të gjeneruara
nga tarifat që paguhen në zonat e mbrojtura, të masës dhe kritereve të përdorimit të
tyre” qeveria ka ndryshuar sistemin tarifor të përdorimit të zonave të mbrojtura duke i
100-fishuar ato.

Share This Post

More To Explore

Blog

DETYRIMI LIGJOR I QEVERISË PËR KONSULTIM PUBLIK

Sipas parashikimeve të ligjit me nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”, Qeveria kadetyrim ligjor të konsultohet me grupet e interesit për miratimin e projektligjeve me